Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Enginyeria Química    

 

 

 
       

 

Presentació del Grau

La paraula enginyeria prové d'enginy, que és "la facultat que l'home té de pensar, inventar amb rapidesa i facilitat". Així, la principal funció d'un enginyer és donar solucions viables als problemes que sorgeixen dels diferents camps relacionats amb les ciències pràctiques. D'altra banda, la química prové d'alquímia i es podria dir que és la ciència que estudia la composició, estructura i propietat de les diferents substàncies i de les seves transformacions. Per tant, l'enginyeria química és l'art de dur a terme a escala industrial una transformació química de les substàncies.

L'enginyeria química és una àrea del coneixement bàsicament aplicada i que tracta els processos químics industrials des de la seva concepció fins a la seva correcta operació. Els graduats en enginyeria química treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els seus coneixements de ciència i tecnologia per solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica en indústries farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, de polímers, biotecnologia, medi ambient, etc.

Des d'aquesta professió, a més, es podrà actuar positivament en tots els processos industrials i econòmics per la preservació de la ecologia i medi ambient.

 

 

Per què has d'estudiar aquest grau al campus Igualada-UdL?

El grau en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (Campus Igualada-UdL) té com a objectiu formar professionals del món de l'enginyeria química amb un vessant molt pràctica i en un ampli ventall d'activitats industrials.

Aquest grau proporciona la formació necessària per a la transformació de les matèries primeres en productes industrials, per a l’anàlisi i elaboració de productes orgànics i inorgànics, i per al control de qualitat d’aquests processos.

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola.

Amb aquesta titulació s’adquiriran els coneixements tècnics i les competències necessàries per a exercir la professió d'enginyer/a química.

Els alumnes que es graduïn, tindran un perfil formatiu idoni per poder desenvolupar la seva carrera professional en tasques: de gestió,organització comercial i direcció en àmbits de treball com la indústria química, els laboratoris d’anàlisi química, d’assajos i de control de qualitat, els departaments comercials i de màrqueting, les empreses consultores i assessories, l’administració pública o la universitat. 

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. Podreu gaudir d'accés directe al Màster en Enginyeria del Cuir, que imparteix també l'EPS al campus Igualada i al Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida sense complements formatius.

El Màster en Enginyeria del Cuir, únic a Europa, té com a finalitat que els seus estudiants adquireixin una formació avançada multidisciplinària així com les habilitats necessàries, orientades a la formació de professionals que contribueixin a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb les indústries d'adoberia i annexes a nivell mundial: Indústria de l'adobament, principals divisions especialitzades del sector químic, eco innovació i sostenibilitat de processos, gestió de la qualitat de producte manufacturat en els principals mercats del cuir (automoció, aeronàutic, calçat).

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, professionalitzadora i imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI. A més, els estudis tenen una altíssima demanda laboral:

 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra el seu 30è aniversari.
 • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 25% de la docència del Grau en Enginyeria Química s'oferiex en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau en en Enginyeria Química poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i una doble titulació internacional.
 • Perquè es desenvolupa al Campus Igualada-UdL, en un entorn privilegiat i unes instal·lacions modernes (inaugurades l'any 2014) .

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Química, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau enEnginyeria Química.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives 
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (60 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Enginyeria Química:
 

 

 

Informació d'accés al grau

Per accedir als estudis de grau de les universitats públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s’anuncien oportunament, triant les preferències d’estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

Podeu accedir al Grau en Enginyeria Química per diverses vies: Batxillerat + PAU (o COU + PAU), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), algun altre títol universitari, més grans de 25 anys, més grans de 45 anys i més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 40.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç amb les Taules de ponderació.

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les dues enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, al campus Igualada (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom: "Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

 

Tronc comú Enginyeria Industrial - Igualada

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les dues enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, al campus Igualada (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única comú que trobaran amb el nom:

"Enginyeria Química/ Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) (Igualada)"

El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes dues titulacions de la branca industrial del campus Igualada i de les tres titulacions de la branca industrial de Lleida (Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat) per tant, permet a l'alumne disposar de la flexibilitat d'escollir la seva enginyeria a partir de 3r curs.

 

Sortides professionals

Els graduats en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQUInforme laboral 2017 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 95%

Amb aquesta titulació es podran adquirir els coneixements tècnics i les competències necessàries per a exercir la professió d'enginyer/a Química, que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços d'adaptar-se a un món laboral amb moltes sortides professionals, dinàmic i canviant:

 • Per tenir la capacitat per a promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
 • Per incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
 • Per ser els protagonistes en el desenvolupament econòmic sostenible.
 • Per ser actors imprescindibles per a les empreses: cada dia es necessiten una major nombre d'enginyers.
 • Per eregir-se com a líders en idees, projectes i empreses i impulsors de la innovació.
 • Per estar presents en totes les àrees i sectors rellevants.
 • Per ser reconeguts socialment com a dinamitzadors del progrés.

 

Doble titulació ADE-Industrial

La Universitat de Lleida, en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya, oferiex als alumnes dels graus d'enginyeria industrial del Campus Igualada-UdL (Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística) la possibilitat de cursar una doble titulació ADE-Industrial.

ADE Industrial s'adreça a enginyers industrial que vulguin tenir una formació complementària en administració i direcció d'empreses i aconseguir un perfil polivalent, tècnic i de gestió, molt valorat en l'àmbit professional.

L'estudiant ha de cursar 234 ECTS presencials del Grau en Enginyeria Química (UdL) i 168 ECTS online del Grau en Administració i Direcció d'Empresa (UOC), per a un total de 402 ECTS.

Podeu consultar tota la informació referent a la doble titulació ADE-Industrial en aquest enllaç

 

Dobles titulacions internacionals

Doble grau internacional

Facens - Brasil

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com aprendre un nou idioma com és el Portuguès.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Química que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació, que ofereix l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Industrial.

L’Escola d’Enginyeria Facens es troba a la ciutat de Sorocaba. La ciutat, fundada el 1654, està situada a 90 km de São Paulo i té 670.000 habitants. FACENS és la primera institució d’educació superior del sector fundada a Sorocaba i que va obtenir el Premi Superior en concepte institucional del Ministeri d’Educació el 2018 entre altres premis d’altres institucions. S'ha convertit recentment en una universitat completa que ofereix, no només estudis d'enginyeria, sinó d'altres. FACENS és una institució emprenedora amb molts i diversdos laboratoris i centres d’innovació (Smart Campus, LIGA Facens, Ipeas, FabLab ...) orientats al sector professional i al desenvolupament, però també oberta a tots els estudiants que vulguin participar-hi. Cal destacar també els objectius de desenvolupament sostenible implicats en tots els seus projectes.

 

 Qualitat

Segell de qualitat AQU Catalunya 

 El Grau en Enginyeria Química de l'EPS de la UdL ha estat VERIFICAT per AQU catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procés d'avaluació prèvia: la verificació. En aquest procés, les agències de qualitat emeten un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per emetre els informes previs d'avaluació per a la verificació d'ensenyaments oficials a Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar.

AQU Catalunya és l’organisme responsable de l'acreditació de totes les titulacions universitàries oficials. L’Acreditació és la comprovació que la titulació s'està desenvolupant tal com estava planificada a la verificació. Una comissió específica d'avaluació de l'àmbit de la titulació emet l'informe d'acreditació de la titulació que pot ser favorable o desfavorable i que s'estructura en quatre nivells: acreditat amb excel·lència, acreditat, acreditat amb condicions i no acreditat.


 

Equips de Protecció Individual

Durant les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada davant els possibles riscos. Per aquest motiu s'han seleccionat una sèrie d'equips de protecció individual (EPI) per garantir la seguretat del alumnes del Grau en Enginyeria Química i que seran obligatoris utilitzar en el desenvolupament de les pràctiques.

 

Contacte

Coordinadora del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

Despatx: 08  |  Campus Igualada-UdL  | Igualada  |  Tel: 93 8035300  |  eps.coordgeq@udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial

Jérôme Barrau

Despatx: 0.13  |  EPS  |  Lleida  |   Tel: 973 702 705  |  capest.etim@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada-UdL

Grau Baquero Armans

Despatx: sotsdireccció  | Campus Igualada-UdL  |  Igualada  |  Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010  |  eps.capestigualada@udl.cat

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 |  EPS  |  Lleida  | Tel: 973 702 701  |  eps.secretariacentre@udl.cat

 

 

Campus Igualada-UdL

El Campus Universitari Igualada-UdL és el campus que la Universitat de Lleida té a la ciutat d’Igualada i que està especialitzat en estudis d’EnginyeriaTICAdministració i Direcció d’Empreses i Ciències de la Salut.

En els darrers anys, el Campus Universitari Igualada-UdL ha consolidat la seva oferta formativa amb vuit titulacions (cinc graus, un doble grau i dos màsters), totes elles titulacions oficials a preu públic.

L’Escola Politècnica Superior imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Enginyeria Química, el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística, el grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, un màster de referència arreu del món que només s’imparteix a Igualada. El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació té una durada de 3 anys i s’ofereix en format dual. Els graus en Enginyeria Química i en Organització Industrial i Logística ofereixen la possibilitat de doble titulació internacional amb la Universitat de Facens a Brasil.

La Facultat de Dret, Economia i Turisme ofereix al Campus Universitari Igualada-UdL el grau en Administració i Direcció d’Empreses, un grau amb un altíssim nivell d’inserció laboral i que ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació: Graduat en ADE per la UdL i Bachelor of Business Administration per la Nóvia University de Finlàndia.

De la mateixa manera, els estudis en l’àmbit de la salut han trobat també a Igualada un lloc de referència on desenvolupar-se. El grau en Infermeria i el doble grau  en Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica, així com el màster universitari en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient han estat una aposta de gran èxit, gràcies també a la col·laboració amb el centre de simulació 4D Health, ubicat a Igualada i únic a Europa.

Un Campus amb vocació de proximitat

El Campus Igualada-UdL és un campus universitari amb vocació de proximitat i fortament arrelat al territori. El centre es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera, perquè permeten completar els estudis en una universitat estrangera i perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.

Història

L'any 1958 va ser fundada a Igualada l’Escola Sindical Superior d’Adoberia (Escuela Sindical Superior de Tenería) amb l'objectiu de donar servei a les múltiples empreses adoberes de la ciutat. L'Escola d'Adoberia, única a Espanya i en el món de parla castellana, fou una iniciativa dels industrials adobers igualadins que invertiren uns 15 anys, des de 1942 fins al 1958 en la seva tramitació. 

L'Ajuntament d'Igualada cedí el 1949 un cèntric solar, a la plaça del Rei, on entre 1950 i 1953 es construí el nou edifici de 3.200 metres quadrats en quatre plantes. En el soterrani s'instal·là la planta pilot de fabricació en fase humida, a la planta baixa s'instal·là el taller d'acabats del cuir, a la planta primera s'instal·laren les aules i a la planta segona els laboratoris de física, química, control d'anàlisis químiques i recerca.

L'any 1970 el Ministeri d’Educació d’Espanya implantà els estudis d'Enginyeria Tècnica en Química Industrial. L'any 1979 el centre es va adscriure a la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'any 2010 s'acorda la signatura d'un conveni per al trasllat de l'Escola d’Enginyeria d'Igualada des de la seva ubicació de la Plaça del Rei d'Igualada, cap a un nou emplaçament situat al Pla de la Massa. Els treballs de construcció del nou edifici al Pla de la Massa s’inicien l'octubre de 2013 i l'edifici s’inaugura el 18 de setembre de 2014.

El mes de juliol de 2018, la Universitat de Lleida (UdL) assumeix la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, i l’1 de setembre de 2018, el curs comença al Campus d’Igualada sota el lideratge de la UdL.

Des de l’1 de setembre del 2019, les titulacions del Campus Universitari Igualada-UdL en l’àmbit de la Salut s’imparteixen a l’edifici de La Teneria, a la Plaça del Rei, fins que es traslladin definitivament a les noves instal·lacions de l’àmbit de Salut al Passeig Verdaguer, al costat del centre de simulació clínica 4DHealth.

El setembre de 2020 es comença a impartir a l’edifici del Pla de la Massa el grau en Administració i Direcció d’Empreses.

 

Descobreix el grau en 3 minuts